Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009

Innledning
Organisasjonsledd av Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne plikter å innhente politiattest fra personer som påtar seg oppgaver eller verv i leddene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige1 eller personer med utviklingshemming.

Et påbud om politiattest er ingen garanti mot overgrep. Overgrep skjer selv med et påbud om innhenting av politiattester. Forbundenes påbud kan imidlertid virke forebyggende.

Påbudet om politiattest omfatter både personer som skal påta seg nye oppgaver eller verv for organisasjonsleddene og personer som allerede er i et løpende engasjement for leddene. Attest skal være fremvist innen 1. januar 2010, mens materiell for innhenting skal være tilgjengelig for lederne i september 2009.

Fremvisning av attest kan ikke erstattes av egenerklæring fra den aktuelle personen.

Påbudets omfang
Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd.

Et tillits- eller ansvarsforhold vil normalt forutsette at: 
 • oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at
 • oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

1 Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Det skal normalt innhentes politiattester for:
 • Alle ledere og assistenter i grupper.2
 • Voksne og ungdom som er med mindreårige eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over flere dager.3
 • Alle ledere og assistenter i kretser og korps.
 • Alle kursledere og instruktører på speider-, leder- og roverkurs.
 • Alle senterledere og senterhjelpere.
 • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
 • Alle ansatte med stillinger som kommer inn under ordningen.

Eksempler på tilfeller hvor det normalt ikke innhentes politiattester:
 • Voksne som kjører mindreårige eller personer med utviklingshemming til møter, leir eller andre arrangementer.
 • Voksne og ungdom som kortvarig hjelper til på et møte, en leir eller andre arrangementer hvor mindreårige eller personer med utviklingshemming deltar.4
 • Voksne og ungdom som rengjør speidernes lokaler, serverer mat eller lignende til et møte, på en leir eller i forbindelse med andre arrangementer.
 • Ledere som har med funksjonsfriske voksne å gjøre.

Dersom organisasjonsleddet er i tvil, skal forbundskontoret kontaktes for rådgivning.

Ansvar
Gruppeleder
Det er gruppeleder som avkrever politiattest for personer med oppgaver og verv i gruppen.

Gruppeleder har følgende oppgaver:
 • Følge Norges speiderforbunds og KFUK-KFUM-speidernes retningslinjer for politiattest.
 • Følge opp henvendelser fra enhetsledere som ønsker å gi oppgaver eller verv til bestemte personer.
 • Innhente søknad om politiattest fra de personer i gruppen som omfattes av ordningen.
 • Sende korrekt utfylt søknadsskjema til lokalt politidistrikt.
 • Bli fremvist politiattest.
 • Registrere dato for utstedt politiattest uten anmerkning i medlemsregisteret når personer i gruppen har fremvist dette.
 • Umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær for rådgivning ved politiattest med anmerkning eller manglende fremvist politiattest.
 • Sende skjema for taushetsplikt til forbundskontoret.

2 Ledere og assistenter under 18 år skal normalt også avkreves politiattest. Den nedre grensen er 15 år. Dersom den som skal fremvise politiattest er under 18 år, må en av de foresatte undertegne på søknadsskjemaet og akseptere at politiattest innhentes.
3 Med ”flere dager” menes tre eller flere sammenhengende dager. Dette betyr at det skal fremvises politiattest ved deltakelse på hele helgeturer.
4 Voksne og ungdom skal kun kontrolleres når det er hensikten at deres tilknytning til gruppen skal ha mer enn enkeltstående eller kortvarig karakter. Altså en mer fast tilknytning. Kontroll skal under alle
omstendigheter finne sted når man konstaterer at en voksen har vært med som hjelper mer enn tre ganger i løpet av ett semester, eller i en sammenhengende periode på tre eller flere dager. 
Politiattest skal fremvises snarest mulig etter at man har konstatert at det er et krav at den fremvises.


Enhetsledere
Enhetsledere skal melde fra til gruppeleder om personer man ønsker å gi oppgaver eller verv.

Taushetsplikt
En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger, og informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles konfidensielt.
De som forevises attestene har taushetsplikt overfor andre personer enn de som i følge retningslinjer skal ha informasjon. Eget skjema for taushetsplikt skal signeres og sendes forbundet. Skjemaet kan lastes ned fra forbundets hjemmeside.

Politiattester skal aldri oppbevares av andre enn den som den gjelder for. Gruppeleder har imidlertid uavhengig av taushetsplikten full anledning til å skriftlig registrere hvilke personer som har fremvist politiattest uten anmerkning. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte. Registrering foretas i medlemsdatabasene til forbundene. Ved attest med anmerkning kontaktes forbundskontoret ved generalsekretær. Innholdet i attest med anmerkning skal ikke registreres.

Kretser og korps
 • For kretser og korps gjelder samme ordning som for grupper.
 • Kretsleder utfører de samme oppgavene som beskrevet for gruppeleder.
 • Kretsleder skal også innhente attest for og kontrollere kretsens gruppeledere og direktemedlemmer i kretsen med lederfunksjon.
 • Korpssjef innhenter attest for og kontrollerer medlemmer i korpsstyret og direktemedlemmer i korpset.

Forbund
 • Speidersjef/landssjef innhenter attest for og kontrollerer medlemmer i Speistyret/Landstyret.
 • Visespeidersjef/viselandssjef innhenter attest for og kontrollerer landssjef/speidersjef.
 • Speidersjef/landssjef innhenter attest for og kontrollerer generalsekretær. der
 • Generalsekretær innhenter attest for og kontrollerer kretsledere, korpssjefer, direktemedlemmer med lederfunksjon i forbundet, medlemmer av komiteer og utvalg, og informerer lederne av disse når politiattest er fremvist.

Prosedyre
Den prsonen som skal utføre en oppgave eller et verv for organisasjonsledde et må undertegne på et eget søknadsskjema. Skjemaet kan lastes ned fra forbundets hjemmeside (se Oversikt over kontaktinformasjon).

Skjemaet leveres til den ansvarlige lederen. Denne kontrollerer at skjemaet er riktig utfylt, og undertegner på vegne av organisasjon
Den ansvarlige lederen sender skjemaet til det lokale politidistriktet. Det anbefales å sende flere søknader i en samlet forsendelse. Tar det lang tid å samle inn aktuelle søknader, bør det vurderes å sende søknadene i flere omganger.

Deretter sender politiet den enkelte politiattest i posten til den aktuelle personens hjemmeadresse og vedkommende fremviser umiddelbart attesten for den ansvarlig lederen. 5

Hyppighet
En person som kontrolleres når han påtar seg oppgaver eller verv i speideren, skal i utgangspunktet ikke kontrolleres på nytt selv om han i lengre tid fremover fortsetter å utføre disse oppgaver eller verv for speideren.6

Påtar personen seg oppgaver for et annet organisasjonsledd, må vedkommende fremvise politiattest. Det samme gjelder dersom personen har vært borte fra speideren i en periode på ett år og igjen påtar seg oppgaver eller verv for speideren. Har personen allerede innhentet en politiattest i et annet organisasjonsledd eller i en annen frivillig organisasjon, vil det være tilstrekkelig å fremvise denne attesten forutsatt at den ikke er eldre enn ett år.7 8 Ved bytte av speidergruppe skal ny politiattest alltid innhentes.

Om en person skal sjekkes, må alltid vurderes ut fra retningslinjene. Dersom den ansvarlige lederen er i tvil, skal forbundskontoret kontaktes for rådgivning.

Rapportering
Grupper skal hvert år i årsrapporten bekrefte at arbeidet med politiatteste gjennomføres i gruppen.

Kretser og korps bekrefter gjennom sin årsmelding at arbeidet med politiattester gjennomføres. 

Sanksjoner mot grupper, kretser og korps

Det kan sanksjoneres mot organisasjonsledd etter forbundets regler, dersom disse unnlater å følge påbudet. 

Sanksjoner mot personer
Politiattest med anmerkning
En politiattest med anmerkning betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt eller siktet for seksualforbrytelser overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Vedkommende skal derfor ikke settes til oppgaver i speideren som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer
med utviklingshemming.9

Når den ansvarlige lederen blir gjort kjent med innholdet i attesten, skal han umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær for rådgivning.

5 Politiet sender aldri attesten direkte til organisasjonsleddet.
6 En person skal for eksempel ikke fremvise politiattest på nytt når han blir troppsleder hvis han tidligere har fremvist attest som småspeiderleder innenfor samme speidergruppe.
7 Politiattesten anses ikke for å være gyldig hvis den er eldre enn ett år.
8 Politiattest utstedt til frivillige organisasjoner dekker flere paragrafer i Straffeloven og går lengre tilbake i tid enn attest utstedt til virksomheter.
9 En person som har en politiattest med anmerkning, skal ha mulighet til å trekke seg fra oppdrag i speideren uten nærmere forklaring.

Manglende fremvist politiattest
Hvis en person ikke ønsker å innhente politiattest eller å legge den fram, skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer er tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.10

Når den ansvarlige lederen blir gjort kjent med at den aktuelle personen ikke ønsker å innhente politiattest eller å legge den fram, skal han umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær for rådgivning.

10 En person som ikke ønsker å innhente politiattest, skal ha mulighet til å trekke seg fra oppdrag i
speideren uten nærmere forklaring.


Kontaktinformasjon

Informasjon om politiattest på forbundenes hjemmesider:
www.speiding.no/politiattest og www.kfuk-kfum-speiderne.no/politiattest

Kontakt ved spørsmål om praktisk gjennomføring:

Norges speiderforbund
Sentralbord: 22 99 22 30
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning, samt ved akutte hendelser:
Generalsekretær Karen Johanne Strømstad: 952 36 561

Norges KFUK-KFUM-speidere
Sentralbord: 22 99 15 50
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning:
Hanne Furuseth Weider: 22 99 15 52
Per Ove Løkstad: 22 99 15 56

Ved akutte hendelser: Se forbundets beredskapsplan.


Last ned søknad om politiattest her


1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2018 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved