1. SPEIDERGRUPPENS PLIKTER
Hva er speidergruppene i Norge forpliktet til?
Innhente politiattester Speidergrupper som er medlem av Norges speiderforbund (NSF) og KFUK-KFUM-speiderne plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for gruppen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Plikten gjelder fra og med 1. januar 2010 og omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for gruppen og personer som på dette tidspunkt er i et løpende oppdragsforhold for gruppen. Se nærmere nedenfor.
- Fremvisning av attest kan ikke erstattes av egenerklæring fra den aktuelle personen.
- Innhenting av politiattest gjøres ved at speidergruppen fyller ut og sender inn en særskilt søknadsblankett til politiet. Også den aktuelle personen søknaden gjelder må undertegne på dokumentet.
- Speidergruppen kan sende flere søknader om politiattest i samme sending. - Politiet sender politiattesten i posten til den aktuelle personen og vedkommende fremviser attesten for speidergruppen. Politiet sender aldri attesten direkte til gruppen. Se nærmere nedenfor.
Informere om ordningen til sine medlemmer Speidergruppene skal informere om ordningen på sine nettsider/informasjonskanaler, og henvise til forbundets nettsider for mer informasjon. www.speiding.no/politiattest.
- Gruppeleder er ansvarlig for å avkreve politiattester. Se nærmere nedenfor.

Hvorfor har Speidernes fellesorganisasjon besluttet at speidergrupper skal avkreve politiattester?
Speidernes fellesorganisasjon (SPF) har besluttet å kreve at alle speidergrupper innhenter politiattest for personer som skal utføre oppgaver for gruppen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming for å sikre at disse får lik rett til lik beskyttelse i speideren/speidersammenheng.
SPF ønsker aktivt å motvirke at seksuelle overgrep skal skje i speideren. Seksuelle overgrep er helt uforenlig med speidingens virksomhet og verdigrunnlag. For SPF er det et overordnet ønske at speideren skal være et trygt sted å være for alle. Formålet er å hindre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller for tiden er siktet/tiltalt for slike handlinger, kommer i en posisjon der de kan begå nye overgrep.
Innhenting av politiattest er aldri tilstrekkelig for å fjerne faren for overgrep. Det handler like mye om forebygging, åpenhet, informasjon og praktiske ordninger i speidergruppen for å hindre seksuelle krenkelser.

Hva skjer med en speidergruppe som ikke følger påbudet om å avkreve politiattest?

Det kan sanksjoneres mot speidergruppen etter forbundets regler dersom gruppen unnlater å følge påbudet. Enda viktigere er imidlertid andre mulige konsekvenser av at speidergruppen ikke følger pålegget. Overgrep kan skje selv med et pålegg om innhenting av politiattester, men kravet om politiattest kan virke forebyggende. Den forebyggende effekten vil være helt avhengig av at speidergruppene,faktisk følger pålegget.
Dersom et overgrep skulle skje i en speidergruppe og gruppens styre ikke har fulgt pålegget om å avkreve politiattest, vil dette virke ødeleggende både på speidergruppens og speidingens omdømme. I tillegg kan en ikke se bort fra at avkreving av politiattest kunne ha avverget overgrepet. Dermed kan speidergruppen risikere at pårørende eller berørte vil holde gruppen ansvarlig og forfølge saken sivilrettslig.

2. INNHENTING AV POLITIATTEST
Hvem i speidergruppen er ansvarlig for å innhente politiattest?
Det er bare gruppeleder som kan avkreve politiattest og håndtere saker tilknyttet dette, ikke enheter eller utvalg i gruppen. - Gruppeleder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til, se nedenfor.

Hva slags ansvar har gruppeleder?

Gruppeleder skal bl.a. ha følgende oppgaver:
- Følge Norges speiderforbunds og KFUK-KFUM-speidernes retningslinjer for politiattest.
- Følge opp henvendelser fra enhetsledere som ønsker å gi oppgaver eller verv til bestemte personer.
- Innhente søknad om politiattest fra de personer i gruppen som omfattes av ordningen.
- Sende korrekt utfylt søknadsskjema til lokalt politidistrikt.
- Bli fremvist politiattest.
- Registrere dato for utstedt politiattest uten anmerkning i medlemsregisteret når personer i gruppen har fremvist dette.
- Umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær for rådgivning hvis politiattesten har anmerkning eller ved manglende fremvisning av attest.
- Sende signert skjema om taushetsplikt til forbundskontoret.

Har gruppeleder taushetsplikt?

Ja, gruppeleder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattester som blir fremvist for gruppeleder, skal aldri oppbevares hos speidergruppen. Gruppeleder har imidlertid uavhengig av taushetsplikten full anledning til å skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som har fremvist politiattester uten anmerkning. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte. Dato for utstedt politiattest uten anmerkning registreres i eget felt i medlemsregisteret. Ved fremvist attest med anmerkning kontaktes forbundskontoret ved generalsekretær. Innholdet i attest med anmerkning skal ikke registreres.
Gruppeleder skal underskrive en erklæring om taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Skjema for taushetsplikt kan lastes ned fra www.speiding.no/politiattest. Signert skjema skal sendes til forbundskontoret.

Hvordan innhentes politiattesten?

Det er bare gruppeleder som kan innhente politiattest på vegne av speidergruppen. Den aktuelle personen politiattesten gjelder må undertegne på et eget søknadsskjema. Skjemaet kan lastes ned på www.speiding.no/politiattest. Skjemaet leveres til gruppeleder som undertegner på vegne av gruppen. Gruppeleder sender skjemaet til det lokale politidistriktet. Gruppen bør sende flere søknader i en samlet forsendelse. Deretter sender politiet den enkelte politiattest i posten til den aktuelle personens hjemmeadresse. Speidergruppen skal ikke og kan heller ikke kreve å få beholde attesten hos seg. Attesten er hver enkelt søkers egen ”eiendom”.

Hvilket organisasjonsnummer skal vi bruke på søknadsskjemaet?

Flere speidergrupper har eget organisasjonsnummer, men det er sentralleddets organisasjonsnavn og -nummer som skal oppgis i denne sammenhengen.
Organisasjonsnavn: Norges speiderforbund
Organisasjonsnummer: 954877841

Hvor lang tid tar det å få tilsendt politiattesten?
Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid og vil variere fra noen få dager og til noen uker, antagelig maksimalt fire uker. Søknad bør derfor sendes i god tid før det aktuelle oppdraget starter.

Koster det noe å innhente politiattest?

Nei, det er gratis å innhente en politiattest.

Når søknad er sendt til politiet, hvor sendes politiattesten?
Politiet sender alltid attesten til den aktuelle personen attesten gjelder og aldri til speidergruppen. Attesten sendes i ordinær post. Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for gruppeleder.

Hvem skal skrive under på søknadsskjemaet som sendes til politiet?

Gruppeleder. I tillegg skal den aktuelle personen søknaden gjelder underskrive.

Hvem skal underskrive på søknadsskjemaet hvis personen er under 18 år?
Dersom den som skal fremvise politiattest er under 18 år, må en av de foresatte undertegne på og godkjenne at politiattest innhentes.

3. HVEM SOM ER OMFATTET AV ORDNINGEN:
Hvilke personer er omfattet av ordningen?
Politiattest skal avkreves av personer som utfører eller skal utføre oppgaver for speidergruppen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Det skal normalt innhentes politiattester for:
- Alle ledere og assistenter i grupper.1
- Voksne og ungdom som er med mindreårige eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over flere dager.2
- Alle ledere og assistenter i kretser og korps.
- Alle kursledere og instruktører på speider-, leder- og roverkurs.
- Alle senterledere og senterhjelpere.
- Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv eller oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
- Alle ansatte med stillinger som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Det skal normalt ikke innhentes politiattester for:
- Voksne som kjører mindreårige eller personer med utviklingshemming til møter, leir eller andre arrangementer.
- Voksne og ungdom som kortvarig hjelper til på et møte, en leir eller andre arrangementer hvor mindreårige eller personer med utviklingshemming deltar.3

1
Ledere og assistenter under 18 år skal normalt også avkreves politiattest. Den nedre grensen er 15 år. Dersom den som skal fremvise politiattest er under 18 år, må en av de foresatte undertegne på søknadsskjemaet og akseptere at politiattest innhentes.
2 Med ”flere dager” menes tre eller flere sammenhengende dager. Dette betyr at det skal fremvises politiattest ved deltakelse på hele helgeturer.

3 Voksne og ungdom skal kun kontrolleres når det er hensikten at deres tilknytning til gruppen skal ha mer enn enkeltstående eller kortvarig karakter. Altså en mer fast tilknytning. Kontroll skal under alle omstendigheter finne sted når man konstaterer at en voksen har vært med som hjelper mer enn tre ganger i løpet av ett semester, eller i en sammenhengende periode på tre eller flere dager.
Politiattest skal fremvises snarest mulig etter at man har konstatert at det er et krav at den fremvises.


- Voksne og ungdom som rengjør speidernes lokaler, serverer mat eller lignende til et møte, på en leir eller i forbindelse med andre arrangementer.
- Ledere som bare har med funksjonsfriske voksne å gjøre.
Dersom organisasjonsleddet er i tvil, skal forbundskontoret kontaktes for rådgivning.

Hva menes med at det må foreligge et tillits- eller ansvarsforhold?
Det er ikke enhver kontakt med mindreårige/mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. At personen har befatning med mindreårige er ikke tilstrekkelig. Oppgaven må innebære et tillits- eller ansvarsforhold. Dette vil kunne variere fra speidergruppe til speidergruppe og mellom de forskjellige oppgavene som utføres i hver enkelte gruppe.
Normalt vil et tillits- eller ansvarsforhold innebære at: - oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at - oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.
Se punktet ovenfor for forbundets tolkning av hvilke verv det normalt skal innhentes politiattest for.

Hva gjør gruppen hvis det oppstår tvil?
Dersom gruppeleder er i tvil om hvem som skal levere politiattest, skal forbundskontoret kontaktes for rådgivning.
Kan man avkreve politiattest av noen som er under 18 år?
Ja, personer under 18 år kan også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Dersom personen er mindreårig må også en av foreldrene/foresatte undertegne på søknadsskjemaet og godkjenne at det søkes om politiattest.

Hva menes med mindreårig?
Med mindreårig menes barn og unge under 18 år.Kan personen fremvise en politiattest som er hentet inn i jobbsammenheng?

Nei. Det er bare politiattest for frivillige organisasjoner som skal benyttes.

Kan personen fremvise en politiattest som er hentet inn i en annen frivillig organisasjon?

Politiattest innhentet i en annen frivillig organisasjon vil være tilstrekkelig forutsatt at attesten ikke er eldre enn ett år. Ved flytting skal ny politiattest dog alltid innhentes.

Vi har ledere fra utlandet, skal vi også be om politiattester fra dem?

Ja. Alle som er omfattet av ordningen skal avkreves politiattest. Det er imidlertid bare eventuelle norske dommer som vil fremkomme på en politiattest og ikke eventuelle utenlandske dommer. Gruppen bør derfor be vedkommende om å innhente politiattest fra sitt hjemland.
Dersom dette ikke er mulig skal attest uansett alltid innhentes for den tiden vedkommende har hatt opphold i Norge. Det er flere grunner til dette: For det første gjelder pålegget for alle. For det andre skal alle behandles likt, uavhengig av om de har hatt et lengre eller kortere opphold i landet. For det tredje er det selve pålegget om å fremvise politiattest som i seg selv sannsynligvis har den største preventive virkningen.

Vi har en speider som har med seg støttekontakt på møtene. Støttekontakten er ikke speider. Skal vedkommende fremvise politiattest?

Ja, støttekontakten skal fremvise politiattest for frivillige organisasjoner. Støttekontakten kommer inn under "Kontroll skal under alle omstendigheter finne sted når man konstaterer at en voksen har vært med som hjelper mer enn 3 ganger i løpet av ett semester, eller i en sammenhengende periode på tre eller flere dager."
Dette begrenses ikke av at hjelperen jobber spesielt rettet mot en av speiderne, eller at han/ hun er i en form for relasjon fra før. Dersom det er fremvist politiattest til arbeidsgiver inneholder denne annen informasjon enn den som fremvises frivillige organisasjoner, og kan dermed ikke brukes.

Hvor lenge varer en politiattest og hvor ofte skal en person sjekkes?
En person som ble sjekket da hun ble ansatt/påtok seg oppdraget kan i utgangspunktet ikke sjekkes på nytt selv om hun i lengre tid fremover fortsetter å utføre tilsvarende oppgaver for speidergruppen. Dersom det er gått flere år fra personen ble sjekket, svekkes effekten av politiattesten. Påtar personen seg oppgaver for en annen speidergruppe, må vedkommende fremvise ny politiattest dersom den eksisterende er eldre enn ett år. Det samme gjelder dersom personen har vært borte fra speidergruppen i en periode, for eksempel ett år, og igjen påtar seg nye oppgaver for gruppen. Ved flytting skal ny politiattest dog alltid innhentes.
Dersom speidergruppen er i tvil om en person skal avkreves politiattest, skal gruppen kontakte forbundskontoret for rådgivning.

4. POLITIATTESTENS INNHOLD

Hva inneholder en politiattest?
Politiattesten inneholder opplysninger om en person er ilagt forelegg eller dømt eller for tiden siktet eller tiltalt, for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser (straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c), 203 eller 204a). Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på politiattesten. De aktuelle bestemmelsene finnes på www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html
Politiattesten vil eksempelvis inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for:
• Seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd (voldtekt).
• Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
• Seksuell omgang med barn under 14 år eller 16 år.
• Å ha foreta seksuell handling med barn under 16 år.
• I ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. (Gjelder også atferd gjennom bruk av telefon, internett eller annen elektronisk kommunikasjon).
• Å produsere, anskaffe, innføre, besitte mv. fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi).

Vises alle dommer bakover i tid?

Ja. Attesten er uttømmende bakover i tid. Merk at dette ikke gjelder for andre dommer enn seksualforbrytelser mot mindreårige.

5.HVORDAN SPEIDERGRUPPEN HÅNDTERER POLITIATTESTEN
Hvordan behandler speidergruppen en politiattest uten anmerkning?
En attest uten anmerkninger skal fremvises for gruppeleder. Dersom det ikke er mulig med en personlig fremvisning kan attesten sendes i posten, men bare etter en særskilt avtale med gruppeleder. Etter at gruppeleder har sett attesten, skal den returneres per post eller umiddelbart destrueres. Attesten skal bare fremvises for gruppeleder og skal aldri lagres hos speidergruppen. Gruppeleder skal i medlemsregisteret nedtegne dato for utstedt politiattest uten anmerkning.

Hvordan behandler speidergruppen en politiattest med anmerkning?
En attest med anmerkning betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt/siktet for seksualforbrytelser overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Vedkommende skal derfor ikke settes til oppgaver i speidergruppen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
En attest med anmerkning fremvises for gruppeleder. En attest med anmerkning skal aldri sendes i posten til speidergruppen. Attesten skal bare fremvises for gruppeleder, og skal aldri lagres hos gruppen. Straks gruppeleder blir gjort kjent med innholdet i attesten, skal gruppeleder ringe forbundskontoret sentralt på telefon 22 99 22 30 for veiledning i saken.
En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I speidergruppen er det bare gruppeleder som skal kjenne til innholdet i politiattesten. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Gruppeleder har taushetsplikt i overfor uvelkomne om opplysninger som blir han/hun til del. Se nærmere ovenfor.

Hvordan behandler speidergruppen en person som ikke ønsker å innhente eller legge fram politiattest?

Hvis speidergruppen ber om en politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den eller å legge den fram, skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer er tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming. Gruppeleder skal umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær for rådgivning.

Hvordan skal speidergruppen behandle opplysningene som fremgår av politiattesten?
En politiattest uten anmerkninger inneholder navn, adresse og personnummer. Dette er såkalte personopplysninger. Behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og loven stiller krav til behandling (lagring, utlevering osv) av slike opplysninger. Også strafferegistreringsforskriften stiller krav til behandlingen av en politiattest:

• Speidergruppen må informere om bruken av personopplysningene. Når politiattest uten anmerkning fremvises, må gruppeleder informere vedkommende person om hvordan opplysningene vil bli lagret. Det må også fremgå av speidergruppens nettsider eller andre informasjonskanaler hva gruppen gjør med de personopplysningene den mottar/blir informert om.

• Speidergruppen må behandle opplysningene konfidensielt og har begrenset adgang til å utlevere opplysninger til andre. Opplysningene som fremgår i en politiattest skal aldri meddeles utenforstående.
Videreformidling av opplysning til tredjepart om at speidergruppen har mottatt en politiattest uten anmerkning kan normalt skje uten samtykke fra den aktuelle personen. Det typiske tilfellet er at slik informasjon gis til for eksempel enhetsleder for den enheten vedkommende skal ha verv eller oppgaver i. Det kan også være aktuelt å informere en foreldregruppe for å avlive rykter om en person som opplysningene angår.

• Speidergruppen har begrenset adgang til å lagre personopplysninger. For eksempel skal ikke speidergruppen lagre personnummer (11 siffer).

Lagring av informasjon om attest uten anmerkning
Attester uten anmerkning skal ikke lagres av speidergruppen, men kun fremvises for gruppeleder, se ovenfor. Gruppeleder skal imidlertid føre inn i medlemsregisteret dato for utstedt politiattest uten anmerking.
Av praktiske hensyn bør speidergruppen oppfordre personen til selv å spare på attesten i tilfelle personen innen kort tid påregner å ta andre oppgaver i gruppen/andre speidergrupper eller liknende som krever fremvisning av politiattest.

Lagring av informasjon om attest med merknad
En attest med anmerkninger inneholder sensitive personopplysninger. Attester med anmerkning skal heller ikke lagres av speidergruppen, men kun fremvises for gruppeleder. Innholdet i attest med anmerkning skal ikke registreres.

Lagring av informasjon om at en person ikke har fremvist politiattest
Dersom en person er avkrevd politiattest, men ikke har innhentet eller ønsket å fremvise attesten, skal gruppeleder umiddelbart kontakte forbundskontoret for rådgivning. Opplysninger om at en person ikke har ønsket å levere politiattest skal ikke lagres.

Hvem kontrollerer at gruppeleder har fremvist politiattest uten anmerkning?
Kretsleder skal innhente attest for og kontrollere kretsens gruppeledere og direktemedlemmer i kretsen med lederfunksjon

Hvordan behandler speidergruppen en person som er ansatt i eller skal ansettes i speidergruppen?
Forut for en ansettelse Det skal fremgå av stillingsannonsen at vedkommende stilling krever fremvising av politiattest. Det er bare den person som tilbys en stilling som kan avkreves politiattest, og ikke samtlige søkere til stillingen.
I et løpende ansettelsesforhold Dersom en person allerede er i et løpende ansettelsesforhold med speidergruppen og vedkommende innhenter en politiattest med anmerkning, kan dette få betydning for ansettelsesforholdet. Gruppeleder skal umiddelbart ringe forbundet sentralt for rådgivning i saken.

Oppbevaring av attest
Ved ansettelser kan opplysninger om fremvist politiattest uten anmerkning settes på et ansettelsesbevis som oppbevares i personalmappen til hver enkelt medarbeider eller på søknadspapirene. Dokumentet må lagres sammen med øvrige styredokumenter.
Oppdatert: 14.09.2009

Hentet fra Norges Speiderforbund: www.speiding.no/politiattest

Last ned søknad om politiattest her
Last ned "spørsmål og svar" her
Last ned "Retningslinjer for politiattest" her

1. Tananger Sjøspeidergruppe
Postboks 140  |  4098 Tananger  |  Org.nr.: 984 004 737  |  epost: post@1tanangersjo.no
Templates by: RocketTheme |  Powered by: Joomla! |  Innhold og bilder Copyright © 2018 1. Tananger Sjø - All Rights Reserved